Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khắn về nhà ở trên địa bàn xã trong 02 năm 2024- 2025

Ngày 14/06/2024 17:06:12

Thực hiện chỉ thị số 22- CT/TU ngày 30 tháng 03 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khắn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024- 2025; Quyết định số 138- QĐ/HU ngày 29/5/2024 của đảng huyện ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện tròn 02 năm 2024- 2025.

 Thực hiện chỉ thị số 22- CT/TU ngày 30 tháng 03 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khắn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024- 2025; Quyết định số 138- QĐ/HU ngày 29/5/2024 của đảng huyện ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện tròn 02 năm 2024- 2025. 
Ban chỉ đạo đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 22- CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, nhằm nấng cao nhận thức, trách nhiệm ccuar các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động trong phát triển kinh tế- xã hội và giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.
Tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khắn về nhà ở; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân trên địa bàn xã. Tọa chuển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo cảu các cấp ủy đảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc vận động hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, họ chính sách.
 Thống nhất về nội dung, phương pháp, nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý phân bổ và sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong 02 năm 2024- 2025, đảm bảo công khai, minh bạch, hoàn thành kế hoạch đề ra
Hội nghị 2.jpg
( Đại biểu tham dự cuộc họp)
Triển khai cuộc vận động một cách đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác của mỗi người daanvaf lan tỏa được tích nhân văn, nhân ái qua cuộc vận động
Việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn lực hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng định mức, đúng quy định của pháp luật; nghiêm cấm lợi dụng cuộc vận động để vụ lợi cá nhân. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động

Hội nghị 3.jpg
Đ/c Nguyễn Đình Phương- Giám đốc DVNN- cán bộ chỉ đạo xã Thọ Cường cùng các đ/c  trong Ban Thường vụ đảng ủy xã ủng hộ quỹ)
Trong hội nghị này Đảng ủy xã Thọ cường đã ra quyết định kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động gồm 22 thàng viên cán bộ, công chức và các ông bà bí thư- thôn trưởng của 7 thôn do đồng chí Phạm Sỹ Khoa- Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch HĐND xã làm trưởng ban. Phân công nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm  cho từng thành viên chịu trách nhiệm về chức năng công việc của mình, đồng thời giao chỉ tiêu vận động cho cá nhân từ cán bộ đến phó đoàn thể căn cứ vào mức lương, mức trợ cấp của mình để ủng hộ. các Thôn căn cứ vào số dân của từng thôn để vận động ủng hộ trong 02 năm 2024- 2025.
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khắn về nhà ở trên địa bàn xã đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra đạt kết quả cao.
Khoa.jpg
( Đ/c Phạm Sỹ Khoa; Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã phát biểu quán triệt trong hội nghị)
Ban chỉ dạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực, công việc được giao; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ban chỉ đạo do trưởng ban phân công. Trưởng ban, Phó ban và các thành viên Ban chỉ đạo được phép huy động cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ. 
MTTQ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chịu trách  nhiệm tham mưu, đề xuất, chuẩn bị chương trình, lịch làm việc,  dự thảo các văn bản của ban chỉ đạo; tham mưu cho trưởng ban chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động và phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khắn về nhà ở trên địa bàn xã trong 02 năm 2024- 2025

Đăng lúc: 14/06/2024 17:06:12 (GMT+7)

Thực hiện chỉ thị số 22- CT/TU ngày 30 tháng 03 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khắn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024- 2025; Quyết định số 138- QĐ/HU ngày 29/5/2024 của đảng huyện ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện tròn 02 năm 2024- 2025.

 Thực hiện chỉ thị số 22- CT/TU ngày 30 tháng 03 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khắn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024- 2025; Quyết định số 138- QĐ/HU ngày 29/5/2024 của đảng huyện ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện tròn 02 năm 2024- 2025. 
Ban chỉ đạo đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 22- CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, nhằm nấng cao nhận thức, trách nhiệm ccuar các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động trong phát triển kinh tế- xã hội và giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.
Tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khắn về nhà ở; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân trên địa bàn xã. Tọa chuển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo cảu các cấp ủy đảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc vận động hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, họ chính sách.
 Thống nhất về nội dung, phương pháp, nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý phân bổ và sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong 02 năm 2024- 2025, đảm bảo công khai, minh bạch, hoàn thành kế hoạch đề ra
Hội nghị 2.jpg
( Đại biểu tham dự cuộc họp)
Triển khai cuộc vận động một cách đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác của mỗi người daanvaf lan tỏa được tích nhân văn, nhân ái qua cuộc vận động
Việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn lực hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng định mức, đúng quy định của pháp luật; nghiêm cấm lợi dụng cuộc vận động để vụ lợi cá nhân. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động

Hội nghị 3.jpg
Đ/c Nguyễn Đình Phương- Giám đốc DVNN- cán bộ chỉ đạo xã Thọ Cường cùng các đ/c  trong Ban Thường vụ đảng ủy xã ủng hộ quỹ)
Trong hội nghị này Đảng ủy xã Thọ cường đã ra quyết định kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động gồm 22 thàng viên cán bộ, công chức và các ông bà bí thư- thôn trưởng của 7 thôn do đồng chí Phạm Sỹ Khoa- Bí thư Đảng bộ- Chủ tịch HĐND xã làm trưởng ban. Phân công nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm  cho từng thành viên chịu trách nhiệm về chức năng công việc của mình, đồng thời giao chỉ tiêu vận động cho cá nhân từ cán bộ đến phó đoàn thể căn cứ vào mức lương, mức trợ cấp của mình để ủng hộ. các Thôn căn cứ vào số dân của từng thôn để vận động ủng hộ trong 02 năm 2024- 2025.
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khắn về nhà ở trên địa bàn xã đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra đạt kết quả cao.
Khoa.jpg
( Đ/c Phạm Sỹ Khoa; Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã phát biểu quán triệt trong hội nghị)
Ban chỉ dạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực, công việc được giao; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ban chỉ đạo do trưởng ban phân công. Trưởng ban, Phó ban và các thành viên Ban chỉ đạo được phép huy động cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ. 
MTTQ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chịu trách  nhiệm tham mưu, đề xuất, chuẩn bị chương trình, lịch làm việc,  dự thảo các văn bản của ban chỉ đạo; tham mưu cho trưởng ban chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động và phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg