Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Đại hội đại biểu mặt trân tổ quốc việt nam xã Thọ Cường lần thứ XII, nhiệm kỳ 20244- 2029

Ngày 14/03/2024 10:09:39

Hôm nay, ngày 07 tháng 3 năm 2024 xã Thọ Cường tổ chức đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024- 2029. Về dự chỉ đọ đại hội: Phần lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn có đ/c Lê Đình Cường- PCT MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn; Đ/c Lê Thị Vân- chuyên viên

 Hôm nay, ngày 07 tháng 3 năm 2024 xã Thọ Cường tổ chức đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XII, nhiệm  kỳ 2024- 2029. Về dự chỉ đọ đại hội:
Phần lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn có đ/c Lê Đình Cường- PCT MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn; Đ/c Lê Thị Vân- chuyên viên 
Về phần lãnh Đạo xã có các đ/c trong ban Thường vụ, các đ/c trong ban chấp hành chủ tịch, PCT các đoàn thể, các đ/c bí  thư ông bà thôn trưởng. Các đ/c nguyên chủ tịch UB.MTTQ xã qua các thời kỳ, hiệu trưởng 03 nhà trường, trưởng trạm y tế cùng 350 đại biểu của 07 khu dân cư về dự đại hội.
VĂN NGHỆ.jpg
( Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội)
Thời gian chính thức cho phiên đại hội chình thức bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 08 tháng 03 năm 2024.

Chào cờ.jpg
Bước vào phiên họp thứ nhất các đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động cả MTTQ Việt Nam xã Thọ Cường nhiệm kỳ 2019- 2024. Mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024- 2029.
DUYÊN TOÀN.jpg
( Đ/C Lê Thị Duyên đọc báo cáo trước Đại hội)
 Trong nhiệm kỳ vừa qua. UB. MTTQ xã có 35 vị ủy viên đại diện cho gần 3000 đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính tri- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu. Phát huy tinh thần dân chủ, cán bộ và nhân dân trong xã luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế- xã hội; sản lượng lương thực hàng năm đạt từ 2.300 tấn trở lên. Tỷ lệ họ nghèo hàng năm giảm từ 1-1,5%.....
MTTQ và các tổ chức thành viên trong xã cững như ở khu dân cư đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia với tinh thần tích cực, đòng góp có hiệu quả vào xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, NTM nâng cao  đảm bảo an sinh xã hội....
Các tổ chức thành viên của MTTQ hoạt động cs hiệu quả thu hút nhiều hộ viên tham gia, tỷ lệ hội viên vào hội năm sau cao hơn năm trước.
- Trong 5 năm qua, MTTQ phối hợp vowisa Chính quyền, các tổ chức thành viên , Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại  về đại đoàn kết dân tộc; vai trò của MTTQ được kịp thời truyền tải đến các tầng lớp nhân dân và các tổ chức thành viên. Trọng tâm là tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025... Điểnhình là cuộc vận động thực hiện theo Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 về " tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự xuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhửng biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ" tạo sự lan tỏa của việc học tập và làm theo Bác.....
- Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước
HUYỆN.jpg
XÃ.jpg
( Các đại biểu dự Đại hội)
Tại đại hội Đ/c Lê Thị Duyen đã báo cáo đầy đủ các nội dung về kinh tế xã hội, tinh thàn đoàn kết sáng tạo trong công tác vận động khu dan cư hoàn thành các chỉ tiêu phát triển. Nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết hơn nữa trong khu dân cư.
Bên cạnh đó cũng nêu lên những khuyết điểm, những hạn chế yếu kém:
 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn đánh giá khách quan trong tổ chức và hoạt động của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua đó là:
- Công tác tuyên truyền , giáo dục, nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân  và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa ca.
- Việc thực hiện Nghị quyế 12- NQ/HU còn một số tuyens đường chưa mở rộng được
- Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang theo Chỉ thị 08- CT/HU vẫn còn một bộ phận hội viên, đoàn viên thực hiện chưa nghiêm, chưa thực sự gương mẫu đi đầu để người dân noi theo, nhất là trong việc cưới.
* Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém.
- Nguyên nhân khách quan: Do tác động mặt trái của cơ ché thị trường cùng với những khó khắn kinh tế của đất nước; do ảnh hưởng của COviD- 19.
- Nguyên nhân chủ quan: Việc thực hiện chương trình phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên cũng như giữa Chính quyền với MTTQ  có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa chăt chẽ, chưa kịp thời.
*. Bài học kinh nhiệm
- Luôn luôn nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Hai là: Tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa MTTQ với các tổ chức thanhfvieen đạt hiệu quả, chặt chẽ và sâu sắc hơn. Thể hiện được tính cộng đồng, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.
- Ba là: Ban thường trực ủy ban MTTQ  xã phải không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động, biết bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như hướng dẫn của MTTQ cấp trên để triển khai thực hiện đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp, tính thiết thực công việc phục vụ nhân dân.
- Bốn là: Chăm lo xây dựng về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác mặt trận, nhiệt tình, tận tâm, tâm huyết, trách nhiệm trước nhân dân.
2. Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã Thọ Cường nhiệm kỳ 2024- 2029
Trướ tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh đang dần ổn định; nhiều dự án lớn, quan trọng đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh và huyện, số hộ nghèo, cận nghèo giảm; số hộ khá tăng lên...
Tuy nhiên trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh những mặt thận lowijchungs ta phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức như: Sự phân hóa dàu nghèo, các giá trị truyền thống bị mai một, các tệ nạn xã hội... vaanxtoonf tại. 
Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội, Quốc phòng- An ninh của địa phương trong thời kỳ mới.
- động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên lamfgiauf chính đáng. Vận động nhân dân xây dựng đời sống mới, giữ dìn và phát huy bản ắc văn hóa dân tộc; thực hiện đền ơn đáp nghĩa, dảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí NMT nâng cao.
tham luận.jpg
( Các đại biểu phát biểu tại đại hội)
- Tập trung tuyên truyền các nội dung của cuộc vận động cho phù hợp với tình hình của địa phương về " toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thông qua các hình thức: trên hệ thống loa truyến thanh, lồng ghép trong các hội nghị, thông qua người có uy tín trong cộng đồng dân cư....
- Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, s thức trách nhiệm xã hội, tự lực, tự cường của mỗi người dân. Vận động nhân dân xóa bỏ thủ tục lạc hậu, đẩy lùi tiêu cực. Nâng cao nhận thúc, trách nhiệm của các cấp ủy dảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể với công tác xây dựng mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự. Thực hiện tốt phong trào dân vận khéo gắn với hiệu quả xây dựng mô hình khu dân cư tiêu biểu, " khu dân cư xuất sắc" tại các thôn; phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội với phương châm " dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ"
Đại hội làn này đã bầu ra 35 đại biểu trong BCH. Đại hội bầu ra ban Thường trực MTTQ xã nhiệm kỳ 2024- 2029 gồm các ông bà sau đây:
1. Bà Chung Thị Quyết
2. Bà Lê Thị Duyên
3.Ông Trần Văn Trình.
Ttong đó: Bà Chung Thị Quyết Là Chủ tịch MTTQ xã nhiệm Kỳ 2024- 2029
Bà Lê Thị Duyên  PCT MTTQ xã nhiệm kỳ 2024- 2029
Ông Trần Văn Trình   ủy viên
Đại hội thành công tốt đẹp, kết thưc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày

 

Đại hội đại biểu mặt trân tổ quốc việt nam xã Thọ Cường lần thứ XII, nhiệm kỳ 20244- 2029

Đăng lúc: 14/03/2024 10:09:39 (GMT+7)

Hôm nay, ngày 07 tháng 3 năm 2024 xã Thọ Cường tổ chức đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024- 2029. Về dự chỉ đọ đại hội: Phần lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn có đ/c Lê Đình Cường- PCT MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn; Đ/c Lê Thị Vân- chuyên viên

 Hôm nay, ngày 07 tháng 3 năm 2024 xã Thọ Cường tổ chức đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XII, nhiệm  kỳ 2024- 2029. Về dự chỉ đọ đại hội:
Phần lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn có đ/c Lê Đình Cường- PCT MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn; Đ/c Lê Thị Vân- chuyên viên 
Về phần lãnh Đạo xã có các đ/c trong ban Thường vụ, các đ/c trong ban chấp hành chủ tịch, PCT các đoàn thể, các đ/c bí  thư ông bà thôn trưởng. Các đ/c nguyên chủ tịch UB.MTTQ xã qua các thời kỳ, hiệu trưởng 03 nhà trường, trưởng trạm y tế cùng 350 đại biểu của 07 khu dân cư về dự đại hội.
VĂN NGHỆ.jpg
( Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội)
Thời gian chính thức cho phiên đại hội chình thức bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 08 tháng 03 năm 2024.

Chào cờ.jpg
Bước vào phiên họp thứ nhất các đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động cả MTTQ Việt Nam xã Thọ Cường nhiệm kỳ 2019- 2024. Mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024- 2029.
DUYÊN TOÀN.jpg
( Đ/C Lê Thị Duyên đọc báo cáo trước Đại hội)
 Trong nhiệm kỳ vừa qua. UB. MTTQ xã có 35 vị ủy viên đại diện cho gần 3000 đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính tri- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu. Phát huy tinh thần dân chủ, cán bộ và nhân dân trong xã luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế- xã hội; sản lượng lương thực hàng năm đạt từ 2.300 tấn trở lên. Tỷ lệ họ nghèo hàng năm giảm từ 1-1,5%.....
MTTQ và các tổ chức thành viên trong xã cững như ở khu dân cư đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia với tinh thần tích cực, đòng góp có hiệu quả vào xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, NTM nâng cao  đảm bảo an sinh xã hội....
Các tổ chức thành viên của MTTQ hoạt động cs hiệu quả thu hút nhiều hộ viên tham gia, tỷ lệ hội viên vào hội năm sau cao hơn năm trước.
- Trong 5 năm qua, MTTQ phối hợp vowisa Chính quyền, các tổ chức thành viên , Ban công tác mặt trận ở khu dân cư tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại  về đại đoàn kết dân tộc; vai trò của MTTQ được kịp thời truyền tải đến các tầng lớp nhân dân và các tổ chức thành viên. Trọng tâm là tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025... Điểnhình là cuộc vận động thực hiện theo Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 về " tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự xuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhửng biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ" tạo sự lan tỏa của việc học tập và làm theo Bác.....
- Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước
HUYỆN.jpg
XÃ.jpg
( Các đại biểu dự Đại hội)
Tại đại hội Đ/c Lê Thị Duyen đã báo cáo đầy đủ các nội dung về kinh tế xã hội, tinh thàn đoàn kết sáng tạo trong công tác vận động khu dan cư hoàn thành các chỉ tiêu phát triển. Nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết hơn nữa trong khu dân cư.
Bên cạnh đó cũng nêu lên những khuyết điểm, những hạn chế yếu kém:
 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn đánh giá khách quan trong tổ chức và hoạt động của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua đó là:
- Công tác tuyên truyền , giáo dục, nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân  và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa ca.
- Việc thực hiện Nghị quyế 12- NQ/HU còn một số tuyens đường chưa mở rộng được
- Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang theo Chỉ thị 08- CT/HU vẫn còn một bộ phận hội viên, đoàn viên thực hiện chưa nghiêm, chưa thực sự gương mẫu đi đầu để người dân noi theo, nhất là trong việc cưới.
* Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém.
- Nguyên nhân khách quan: Do tác động mặt trái của cơ ché thị trường cùng với những khó khắn kinh tế của đất nước; do ảnh hưởng của COviD- 19.
- Nguyên nhân chủ quan: Việc thực hiện chương trình phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên cũng như giữa Chính quyền với MTTQ  có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa chăt chẽ, chưa kịp thời.
*. Bài học kinh nhiệm
- Luôn luôn nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Hai là: Tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng giữa MTTQ với các tổ chức thanhfvieen đạt hiệu quả, chặt chẽ và sâu sắc hơn. Thể hiện được tính cộng đồng, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.
- Ba là: Ban thường trực ủy ban MTTQ  xã phải không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động, biết bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như hướng dẫn của MTTQ cấp trên để triển khai thực hiện đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp, tính thiết thực công việc phục vụ nhân dân.
- Bốn là: Chăm lo xây dựng về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác mặt trận, nhiệt tình, tận tâm, tâm huyết, trách nhiệm trước nhân dân.
2. Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã Thọ Cường nhiệm kỳ 2024- 2029
Trướ tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh đang dần ổn định; nhiều dự án lớn, quan trọng đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh và huyện, số hộ nghèo, cận nghèo giảm; số hộ khá tăng lên...
Tuy nhiên trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh những mặt thận lowijchungs ta phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức như: Sự phân hóa dàu nghèo, các giá trị truyền thống bị mai một, các tệ nạn xã hội... vaanxtoonf tại. 
Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội, Quốc phòng- An ninh của địa phương trong thời kỳ mới.
- động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên lamfgiauf chính đáng. Vận động nhân dân xây dựng đời sống mới, giữ dìn và phát huy bản ắc văn hóa dân tộc; thực hiện đền ơn đáp nghĩa, dảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí NMT nâng cao.
tham luận.jpg
( Các đại biểu phát biểu tại đại hội)
- Tập trung tuyên truyền các nội dung của cuộc vận động cho phù hợp với tình hình của địa phương về " toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thông qua các hình thức: trên hệ thống loa truyến thanh, lồng ghép trong các hội nghị, thông qua người có uy tín trong cộng đồng dân cư....
- Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, s thức trách nhiệm xã hội, tự lực, tự cường của mỗi người dân. Vận động nhân dân xóa bỏ thủ tục lạc hậu, đẩy lùi tiêu cực. Nâng cao nhận thúc, trách nhiệm của các cấp ủy dảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể với công tác xây dựng mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự. Thực hiện tốt phong trào dân vận khéo gắn với hiệu quả xây dựng mô hình khu dân cư tiêu biểu, " khu dân cư xuất sắc" tại các thôn; phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội với phương châm " dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ"
Đại hội làn này đã bầu ra 35 đại biểu trong BCH. Đại hội bầu ra ban Thường trực MTTQ xã nhiệm kỳ 2024- 2029 gồm các ông bà sau đây:
1. Bà Chung Thị Quyết
2. Bà Lê Thị Duyên
3.Ông Trần Văn Trình.
Ttong đó: Bà Chung Thị Quyết Là Chủ tịch MTTQ xã nhiệm Kỳ 2024- 2029
Bà Lê Thị Duyên  PCT MTTQ xã nhiệm kỳ 2024- 2029
Ông Trần Văn Trình   ủy viên
Đại hội thành công tốt đẹp, kết thưc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày

 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg