Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Bài tuyên truyền về chuyển đổi số

Ngày 14/06/2024 14:24:09

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

 Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung  và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ giúp tăng năng xuất, giamrchi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mói vầ các gia strij truyền thống vốn có.
Ví dụ như: Đặt hàng, mua hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến, không giới hạn về vị trí địa lý, tiết kiệm chi phí đi lại. Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyener đổi số vẫn đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng biến đổi, vận động. Mỗi người cũng cần phải thay đổi, thích nghi nếu không sẽ bị bỏ lại phái sau. Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có hình mẫu chung cho tất cả, do vậy từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, phù hợp với mình.
Chính quyền số là gì?
Là chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành trên dữ liệu và công nghệ số để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời và ban hành chính sách tốt hơn
Xã hội số:
Công dân số: Là công dân có khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý  trước các ảnh hưởng của môi trường số, uyền và trách nhiệm trong môi trường số định danh và xác thực, dữ lieecuj cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số.
Ví dụ: Công dân có thiết bị di động hình thành thói quen về giao tiếp trên môi trường mạng, mua bán trực tuyến, học trực tuyến...
Y tế số
Khám chữa bệnh từ xa, phan tích, giải mã bản đồ gene để từ đó cung cấp thuốc men và dịch vụ y tế được cá thể hóa cho mỗi người dân
Giáo dục sô: Giảng bài, nghe giảng bài trực tuyến, trao đổi bài  trực tuyến..
Xã hội số: 
Là xã hội có công dân số tham gia vào quá trình y tế số, giáo dục số, giao tiếp xã hội trên môi trường số...
- Kinh tế số: 
Là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch vụ từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghệ 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Kinh tế gồm nghành công nghiệp công nghệ số, ngành công nghiệp viễn thông, ngành bán hàng hóa đơn dựa trên các nền tảng số mà ta vãn gọi là kinh doanh số như dịch vụ dặt phương tiện giao thông, dịch vụ đặt hàng, khách sạn
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thúc sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là xu thé tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cach mạng công nghiệp lần thứ 4. Chuyển dổi số tạo nên đột phá to lớn về phát triển kinh tế- xã hội. Không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các gias trị truyền thống vốn có.
Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không muốn thì chuyển đổi số vẫn đang diễn ra, Cuộc sống không ngừng biến đổi, vận động. Mỗi người cũng phải thay đổi, thích nghi nếu không bị bỏ lại phía sau. Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có hình mẫu chung cho tất cả, do vậy từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, phù hợp với mình.
CĐS.jpg
- Chính quyền số:
Là chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu vafcoong nghệ số có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời và chính sách tốt hơn
Xã hội số:
Công dân số: Là công dân có khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng trên mạng, chuẩn mực đạo đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng của môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường số định danh và xác thực, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số.
Kinh tế số:
Là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dich từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh, tạo sản phẩm và thương hiệu riêng của Việt nam.
Kinh tế số gồm ngành công nghiệp công nghệ số, ngành công nghệ số, ngành công nghệ viễn thông, ngành bán hàng hóa đơn dựa trên các nền tảng số mà ta vẫn gọi lafkinh doanh số như dịch vụ đặt phương tện giao thông, dịch vụ đặt hàng, khách sạn

Bài tuyên truyền về chuyển đổi số

Đăng lúc: 14/06/2024 14:24:09 (GMT+7)

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

 Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung  và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ giúp tăng năng xuất, giamrchi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mói vầ các gia strij truyền thống vốn có.
Ví dụ như: Đặt hàng, mua hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến, không giới hạn về vị trí địa lý, tiết kiệm chi phí đi lại. Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyener đổi số vẫn đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng biến đổi, vận động. Mỗi người cũng cần phải thay đổi, thích nghi nếu không sẽ bị bỏ lại phái sau. Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có hình mẫu chung cho tất cả, do vậy từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, phù hợp với mình.
Chính quyền số là gì?
Là chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành trên dữ liệu và công nghệ số để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời và ban hành chính sách tốt hơn
Xã hội số:
Công dân số: Là công dân có khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý  trước các ảnh hưởng của môi trường số, uyền và trách nhiệm trong môi trường số định danh và xác thực, dữ lieecuj cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số.
Ví dụ: Công dân có thiết bị di động hình thành thói quen về giao tiếp trên môi trường mạng, mua bán trực tuyến, học trực tuyến...
Y tế số
Khám chữa bệnh từ xa, phan tích, giải mã bản đồ gene để từ đó cung cấp thuốc men và dịch vụ y tế được cá thể hóa cho mỗi người dân
Giáo dục sô: Giảng bài, nghe giảng bài trực tuyến, trao đổi bài  trực tuyến..
Xã hội số: 
Là xã hội có công dân số tham gia vào quá trình y tế số, giáo dục số, giao tiếp xã hội trên môi trường số...
- Kinh tế số: 
Là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch vụ từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghệ 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Kinh tế gồm nghành công nghiệp công nghệ số, ngành công nghiệp viễn thông, ngành bán hàng hóa đơn dựa trên các nền tảng số mà ta vãn gọi là kinh doanh số như dịch vụ dặt phương tiện giao thông, dịch vụ đặt hàng, khách sạn
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thúc sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là xu thé tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cach mạng công nghiệp lần thứ 4. Chuyển dổi số tạo nên đột phá to lớn về phát triển kinh tế- xã hội. Không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các gias trị truyền thống vốn có.
Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không muốn thì chuyển đổi số vẫn đang diễn ra, Cuộc sống không ngừng biến đổi, vận động. Mỗi người cũng phải thay đổi, thích nghi nếu không bị bỏ lại phía sau. Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có hình mẫu chung cho tất cả, do vậy từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, phù hợp với mình.
CĐS.jpg
- Chính quyền số:
Là chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu vafcoong nghệ số có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời và chính sách tốt hơn
Xã hội số:
Công dân số: Là công dân có khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng trên mạng, chuẩn mực đạo đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng của môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường số định danh và xác thực, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong môi trường số.
Kinh tế số:
Là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dich từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh, tạo sản phẩm và thương hiệu riêng của Việt nam.
Kinh tế số gồm ngành công nghiệp công nghệ số, ngành công nghệ số, ngành công nghệ viễn thông, ngành bán hàng hóa đơn dựa trên các nền tảng số mà ta vẫn gọi lafkinh doanh số như dịch vụ đặt phương tện giao thông, dịch vụ đặt hàng, khách sạn

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg