Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569
  Năm 2019 là năm mà Đảng bộ và nhân dân xã Thọ Cường đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng NTM. Năm bản lề quan trọng hoàn thiện các tiêu chí về đích NTM vào tháng 8/2019
. Tiếp tục định hướng phát triển kinh tế- VHXH- QP,AN trong những năm tiếp theo

1. Mục tiêu.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, chuyển biến rõ nét về cơ cấu kinh tế, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, y tế, giáo dục, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của chính quyền phấn đấu về đích các tiêu chí xã chuẩn nông thôn mới.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu.

a) Về kinh tế.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15% trở lên.

- Thu nhập Bình quân đầu người đạt trên 35 - 39 triệu đồng/ người/ năm.

- Công nghiệp - xây dựng cơ bản; Thương mại, dịch vụ tăng trưởng.        

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp: Tổng sản lượng lương thực năm 2019 đạt 2300 - 2500 tấn trở lên. Chuyển đổi 10 ha đất cấy lúa kém năng xuất sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao bằng các mô hình quy hoạch cụ thể. 

- Tiếp tục phát triển ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hiện đại, tạo hành lang pháp lý cho các trang trại, gia trại tiếp cận chính sách hổ trợ chăn nuôn của nhà nước.

- Khuyến khích và tạo hành lang pháp lý cho các ngành nghề sản xuất kinh doanh cá thể thành lập các công ty theo định hướng của nhà nước.

Về xây dựng cơ bản:                                                                       

         - Hoµn thiÖn c¬ b¶n vÒ Kiên cè hãa giao th«ng néi th«n, x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch x©y dùng c¸c tuyÕn kªnh m­¬ng néi ®ång vµ bª t«ng néi ®ång ®Ó phôc vô s¶n xuÊt ph¸t triÓn kinh tÕ.

         - Xây dựng công sở, hội trường, sân vận động tại vị trí đã quy hoạch bằng nguồn vốn bán đất và hổ trợ của cấp trên.

         b) Về văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, chính sách xã hội.

         - Giữ vững 3 trường đạt chuẩn quốc gia.

         - Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 3,3%.

         - Phấn đấu tỷ lệ dân mua bảo hiểm y tế trên 86%.

         - Khám bệnh cho 4050 lượt người.

         - Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống 9%. Tỷ lệ gia tăng dân số xuống dưới 0,5%.

         - Phấn đấu trên 92% các gia đình đạt chuẩn về văn hóa, 100% các làng văn hóa và xã văn hóa giữ chuẩn văn hóa cấp huyện.

         Về môi trường : phấn đấu trên 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 71% hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh đạt yêu cầu theo tiêu chí.

         - Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an sinh xã hội được duy trì.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Cải thiện môi trường làm việc, môi trường đầu tư, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là rà soát đơn giản các thủ tục hành chính, thực hiện tốt mô hình một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm giảm thời gian, đầu mối giải quyết; rà soát, mẫu hóa các hồ sơ, giấy tờ thuận lợi, rút ngắn thời gian và chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt về cơ cấu giống cây trồng, æn ®Þnh ®µn gia sóc, gia cÇm, đưa cơ giới hóa, đẩy mạnh ứng dựng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, Thùc hiÖn tèt ph¸p lÖnh thó y vµ tiªm phßng; tăng cường chỉ đạo thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa năng xuất thấp sang trồng các loại cây trồng khác và mô hình cá lúa. §­a c©y trång cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao vµo s¶n xuÊt, đồng thời có phương án nhân ra diện rộng. Phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại xây dựng mô hình chăn nuôi nông hộ an toàn; Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn.

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các thôn tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại. đến quý 3 năm 2019 các thôn hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới; xã phấn đấu hoàn thành 18/19 tiêu chí và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới trong quý 4/ 2019.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng cơ bản; tháo gở khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo xây dựng công trình Công sở, Hội trường nhà văn hóa đa năng, sân vận động của xã tõ nguån tiÒn b¸n ®Êt vµ hæ trî cña nhµ n­íc. Tiếp tục đấu mối với cơ quan cấp trên đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và đấu giá cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân tại các khu vực đã quy hoạch.

Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020, hoàn thiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          3. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách; khai thác có hiệu quả nguồ thu; đảm bảo thu, chi ngân sách đúng kế hoạch.

          -Thực hiện tốt các biện pháp thu, chi; khai thác tăng thu, chống thoát thu, giảm nợ đọng, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đối tượng cố tình chầy ỳ, không thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, tiết kiện chi, đảm bảo chi đúng dự toán được giao.

4. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thông tin, tăng cường thời lượng phát thanh, tiếp sóng, viết bài tuyên truyền tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, của địa phương. Quan tâm sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa thể thao và tuyên truyền; Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 27 của Bộ chính trị trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trước hết là trong cán bộ, đảng viên.

- Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trái quy định.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách của nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách; đối tượng tàn tật; chính sách đối với các đối tượng hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đặc biệt trong dịp tết nguyên đán năm 2019.

- Duy trì công tác trực và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân; chủ động phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác dân số KHH gia đình, hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính.     

5. Tăng cường quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội: Quản lý tốt số thanh niên đã trúng tuyển và giao quân đợt 1/2019, công tác huấn luyện dân quân tự vệ, duy trì công tác trực sẳn sang chiến đấu, phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác giữ gìn ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn nhất là tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán, đảm bảo an toàn cho người dân; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát việc kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, đặc biệt là pháo nổ.

- Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông; xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thôn.

- Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của chính quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Héi ®ång nh©n d©n x· giao cho UBND x· c¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn tèt NghÞ quyÕt cña H§ND x· kho¸ XVII, kú häp thø 6.

Héi ®ång nh©n d©n x· kªu gäi mäi tÇng líp nh©n d©n trong ®Þa ph­¬ng ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, phÊn ®Êu hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô KT-XH, QP-AN n¨m 2019.

fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg